این کوزه که آبخورۀ مزدوری است – حکیم عمر خیام

این کوزه که آبخورۀ مزدوری است
از دیدۀ شاهست و دل دستوری است
هر کاسه می که بر کف مخموری است
از عارض مستی و لب مستوری است
دا کوزې چې نن په لاس کې د مزردور او د دهقان دي
یا له زړه د حاکم جوړې یا له سترګې د سلطان دي
دا چې ګرځي په لاسونو د مستانو کې جامونه
له باړ خو د مستي پیغاې یا له شونډو د جانان دي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.