این قصر خجسته که بـنا کرده ای امسال – منوچهری دامغانی

این قصر خجسته که بـنا کرده ای امسال
بـا غـرفه فـردوس بـه فـردوس قرینسـت
همچون حرمش طالع سعدست و مبارک
همچـون ارمش نقـش مهنا و گـزینسـت
چـون قدر تـو عالی و چـو روی تـو گشاده
چون عهد تـو نیکو و چو حلم تو رزینست
چـوبـش همه از صـندل و از عـود قـمـاری
سنگش همه از گوهر و یاقوت ثمینست
آبـش همـه از کـوثـر و از چـشـمه حـیوان
خـاکش همه از عنبـر و کافور عجـینست
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares