این قصر خجسته که بـنا کرده ای امسال – منوچهری دامغانی

این قصر خجسته که بـنا کرده ای امسال
بـا غـرفه فـردوس بـه فـردوس قرینسـت
همچون حرمش طالع سعدست و مبارک
همچـون ارمش نقـش مهنا و گـزینسـت
چـون قدر تـو عالی و چـو روی تـو گشاده
چون عهد تـو نیکو و چو حلم تو رزینست
چـوبـش همه از صـندل و از عـود قـمـاری
سنگش همه از گوهر و یاقوت ثمینست
آبـش همـه از کـوثـر و از چـشـمه حـیوان
خـاکش همه از عنبـر و کافور عجـینست

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.