این زندگی دیگر چیست – سید احمد حدیث

این زندگی دیگر چیست
ما دست باز داریم ، این بستگی دیگر چیست؟
اهل قلم بدستان ! این خفتگی دیگر چیست ؟
کاری که کرده باشیم ، گر خوب و نیک باشد
دامان غم رها کن آ شفتگی دیگر چیست ؟
تاریخ پنج هزار سال داریم ، ز شان و شوکت
این لاف اگر نباشد افتادگی دیگر چیست؟
تو هم جوان کشور غربی مشو که زیرا
با گرد و خاک این کوی،بالندگی دیگرچیست؟
ماییم ، خراب حسنش در پیچ و تاب زلفش
گر عشق پاک داری شرمندگی دیگر چیست؟
رزقت رسد به هر حال گر چه که سعی نمایی
انچه که قسمت توست دوندگی دیگر چیست؟
رزق از خدا بخواهیم فرمان بریم ز شیطان
تاکی دو رنگی انسان !این بندگی دیگرچیست
دختر به زنگ و جامه رقصد به بزم مردان
ای مردمان دیندار ! بنندگی دیگر چیست؟
دانیم،که چرخ گردون سخت گیروناجوان است
چین از جبین تو بر دار ، پیچیدگی دیگرچیست
پیش از وقوع بدیدم مردم به خواب و غفلت
بعد از وقوع ببینم آمادگی دیگر چیست ؟
گاهی ز ناز دانش عوام ساده دل را
تحقیر ان نماییم ، خوانندگی دیگر چیست؟
دشمن چو مار آستین جا داده یم و اما
لطف و صفای ما بین رزمندگی دیگر چیست؟
هر لحظه مرگ ما را تهدید، چنان نماید
مردن چه سهل گشته این زندگی دیگر چیست؟
تو هم ” حدیث ” بشنو از آیه های قرآن
عاقل اگر ببینم دیوانگی دیگر چیست ؟
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.