ایام جوانی است و شراب اولیتر – حکیم عمر خیام

ایام جوانی است و شراب اولیتر
با خوش پسران باده ناب اولیتر
این عالم فانی چو خراب است و یباب
از باده در و مست و خراب اولیتر
ډکې ډکې پیالې واخله چې د عمر دی ځواني ده
سره شراب ښکلي نو خطه نن واجبه پایکوبي ده
پر نیستۍ باندې ولاړه دا فاني دنیا خرابه
له سرو میو مست خراب سه که یوه شپه دی باقي ده
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.