اگر زردم اگر دردم – ملا عبدالواحد واعظی

اگر زردم اگر دردم

ازان وقتی که دلدادم شدم بیمار محبوبی
دلم پیوسته میخواهد کنم اظهار محبوبی

اگر زردم اگر دردم اگر با آه میسوزم
به پیشانی همی زیبد مرا زنار محبوبی

مزاج این غنامندی ز فیض او همی دانم
زهی عزت که من دارم چنین بادار محبوبی

سرشک ازدیده باریدن دلیل هرگزنمیخواهد
هزاران درد بی درمان شود تیمار محبوبی

مرا عطر سحرخیزی رسید از لطف شهنازم
به دل هرگز نمی یابم دیگر تکرار محبوبی

همه سرمشق های نور رسیداز نسخه پندش
هدایت گونه میباشد هرآن گفتار محبوبی

محبت خانه های مهر عطای ذات بی همتا
چو ابری تازه میبارد ز هر دیوار محبوبی

به باغ گر بلبل بیدل بصد اعزاز میخواند
تنیده در دماغ او بوی گلزار محبوبی

همه دلباختگان عشق اسیر و مبتلا گشتند
سرو جان را فدا کردند به یک رفتار محبوبی

به اظهار یقین گویم که هر روشن دلی شاید
رسیده در چنین نعمت ز هر دیدار محبوبی

چو واعظ گر همیخوانم به یاد نرگس مستت
گذر افتاد مرا روزی به آن دربار محبوبی

Hits: 4

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.