اگر تو يارک من باشی

اگر تو يارک من باشی
اگر تو يارک من باشی، من بدنيا غمي ندارم
اگر تو مهمان من باشی، من بدنيا همه را دارم
اگر يک شب تو آيی به برم، همه گلها بسرت می پاشم
اگر تو ياد نمايی از من، از خوشی تا به سحر می گويم
که تو دلدار منی، که تو جانان منی
که تو غمخوار منی، دوستت دارم
اگر يک شب مهربان شوی، از روی لطف بگيری خبرم
اگر از ناز برويم خندی بکشم دردي را بچشم سرم
که تو دلدار منی، که تو جانان منيی
که تو غمخوار منی، دوستت دارم
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.