اگر به لطف بخوانی مزید حافظ شیرازی

اگر به لطف بخوانی مزید الطاف است
اگر به قهر برانی درون ما صاف است
چو سرو سرکشی ای یار سنگدل با ما
چه چشمهاست که بر روی تو ز اطراف است

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.