امشب ز غمت ميان خون خواهم خفت حافظ

 امشب ز غمت ميان خون خواهم خفت حافظ

shares