الهی من نميدانم

الهی من نميدانم
الهی من نميدانم، به علم خود تو ميدانی
الهی من نميدانم به علم خود تو ميدانی
کس شد گدا، کس شد ابتر، کس شد پادشاه يک کشور
کس برابر به خاکستر، کسی را تاج سلطانی
الهی من نميدانم، به علم خود تو ميدانی
کس صالح، کس شد گمراه، کس شد مجنون سوی صحرا
روند با منزل ليلا، به يک عالم پريشانی
الهی من نميدانم، به علم خود تو ميدانی
يکی بيدل، يکی با دل، يکی دچار صد مشکل
يکی با پند آب و گل، دگر مفتون بسمانی
الهی من نميدانم، به علم خود تو ميدانی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.