الهام دل سید همایون شاه عالمی

الهام دل
پیمانه و صهبایم از جام ِ دل ِ بیتاب
آورده سرشکم را پیغام ِ دل ِ بیتاب
من تشنه ی جامی ام از غنچه ء گلگونت
آن خمکده لعل ِ تو آرام ِ دل ِ بیتاب
شوری به سر آورده شیرینی ِ گفتارت
بی لعل لبت تلخ است فرجام ِ دل بیتاب
ازهردو جهان غافل شوریده و سرمستم
در اوج جنون دیدم انجام ِ دل ِ بیتاب
شد حلقه ی زنجیر م آن غالیه مشکینت
هر پیچ و خم ِ زلفت شد دام ِ دل ِ بیتاب
بنگر که اجاق ِ دل شرّاره ی آتش زد
تا حلقه ی دود آمد از بام ِ دل ِ بیتاب
ای مهر ِ جهان تابم به امید تو ام زنده
شد آن نگهی گرمت الهام ِ دل ِ بیتاب
باز آ و (همایون) را نامید مکن جانم
از این غزلم دریاب اوهام ِ دل ِ بیتاب
اکتوبر 2005
جلال آباد، افغانستان
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.