الا وقت صبوحست، نه گرمست و نه سردست – منوچهری دامغانی

الا وقت صبوحست، نه گرمست و نه سردست
نه ابرست و نه خورشید، نه بادست و نه گردست
بــیـار ای بــت کــشــمـیـر، شــراب کــهـن پــیـر
بــده پـر و تـهـی گـیـر کـه مـان نـنـگ و نـبــردسـت
از آن بــاده کــه زردســت و نـزارســت ولــیـکــن
نـه از عـشـق نـزارسـت و نـه از مـحــنـت زردسـت
بـه جـان اندر قوتـست و بـه مغز اندر مشکست
بـه چـشـم انـدرنـورسـت و بـه روی انـدر، وردسـت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.