الا ای کــــارگـــــرفـــــردتــــوانـــا – عزیزه عنایت

الا ای کــــارگـــــرفـــــردتــــوانـــا
جهان را ازتو شد زیبنده گی هــا
زتو کشورشود همچون گلستـان
تمدن ازتو یابــد رنگ و سامـــا ن
توقلب کوه و خـــارا را شگــافـی
گهی اعماقدریا را شگا فـــی
به یخبندان و سرمای زمستـا ن
میـان آتش و گـــرمای ســـوزا ن
توباشی درتلاش و زحمت و کـار
تحمـل می نمـایی رنج بسیـــار
جهان را گــر بـــود نفت فــراو ان
همه محصـول کار تست یکسان
ززحمت گر بود دست تو ســوده
جهان را مشکلی از هم گشوده
شــود گیتی زتـــو آبـــاد معمــور
همه اهل جهان مسعودومسرور
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.