اعجاز سرود حیدری وجودی

اعجاز سرود
ای لب لعل دل انگیز تـو اعجاز سـرودم
زخمـه ء تار وجـودم نغمه ء دلکش عــودم
خواستم تاغزل چشـــم غزال تـو بخوانـم
نگه ء کــرم تـــــو در داد سراپــای وجودم
رفتـم ازخویـش درآغوش گهرپرور دریا
که نیابنــد بـه ساحل اثــر بــــود و نبودم
عشق دریاچه نوریست زسرچشمه جانها
باغ امید مـــن و جنگل ســـر سبـز نمودم
آفتابی که به ذرات جهان نــور فــروشــد
جلــوه یــی هست ز آیینه ء اسرار وجودم
آه و افسـون که در خلوت شبهـای جوانی
چشم حیرت بـه کــف پای لطیف تونسودم
عشق حد من درویش نگهداشت به دوران
تن و جان چو مه نـوکاستم و بدر نمودم
شکــــر لله بـزبانی که بـود جان زبانها
جز جمال تـو دگر جاه و جلالی نستـودم
1361
نجم العرفا حيدري وجودي
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares