اشک ندامت سید همایون شاه عالمی

اشک ندامت
ساقی بنمـــــــــــــــای ساغر ِ ما
بنگر تو به قــــــــلب ِ اخگر ما
ما تشنه ی جـــــــام عشق هستیم
از عــــــــــشق پر است دفـتر ما
اســـــــــتاره به آسمـــــان نداریم
محـــــــو از رخ تست اخـــتر ما
این گور ِ تن است تار و تاریک
کم ریز تو خـــــــاک بر سر ما
تایاد ِ تو هـــــــــــیزمی بیاوَرد
افـــــــــروخت سپند ِ مجمر ِ ما
ما هـــــر دو جهان به یار دادیم
بگـــــذر ز هــــــوای کوثر ِ ما
تأثیر نکرد هر چه میگــــــــفت
این طـــــــبع لب ِ سخــنور ما
در عـــــــشق گذشت عمر فانی
یا عقــــــل نگـــــــشت باور ما
از حاصــل ِ عمر ای (همایون)
اشک است به چـــشم زیور ِ ما
اپریل 2008 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.