اشتباه کنید


اشتباه کنید

آرید ذغالِ میکده رویم سیاه کنید

خلق را برای سنگ زدنم آشناه کنید

در کوچه نیست آدمی تا قصه ام کند

این قصه را به حضرت آدم گواه کنید

پوشیده ام خرقهء مستی و بی خودی

باور که نیست، بیایید نگاه کنید

هر یک مرا به نوبهء خویش نیزه ها زنید

باز هم برای کشتنِ من اشتباه کنید

هر چند که نیست کشتن من عاری از خطا

صد بار ثواب کرده اید اینبار گناه کنید

مرگم حق است و نترسید ز مردنم

من را غریق رحمت این خانقاه کنید

               “احراری”

Share: