اسرار غمش گفتم در سینه نگه دارم

 اسرار غمش گفتم در سینه نگه دارم

:: ADVERTISEMENTS ::
shares