اسرار بیخودی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

اسرار بیخودی
زود آکه با حضور دل امــشب دعا کنيـــــم
صـــد درد بيــعلاج بيکــــــدم دوا کنيـــــــم
از حرف حق و باطل مـــخلوق بگزريــــــم
راز و نياز خـــود بدر کـــــبريــــا کنيـــــــم
چندان که بيخودانه نواى تـو خوانده ايــــــم
اسرار بـيخودى همـــه را بر ملا کنيــــــــم
روز ازل رضا بقضاى تـــــــــو داده ايـــــم
ما را چه جرات است که چون و چرا کنيـم
گامى که ميزنيــــم براه خـــــــدا زنيـــــــــم
کارى که ميکنيم براى خـــــــــدا کنيـــــــــم
الهــــــام حـــق چنانچه قلم زد رقم کنيـــــــم
بر عهد خود چنانکه بخواهد وفا کنيــــــــــم
چون شيوهء کريم خـــدا ذره پـــرورى است
آفاق را چو مهــــــر يکى زير پا کنيـــــــــم
از ذکــــر يــــــــار پى بمهمات برده ايــــــم
حاجـــــات را همه بــــتفقد روا کنيـــــــــــم
دست ز لطف تـــا بسر و روى ما کشيــــــد
بس کار هاى بسته بيک دست وا کنيــــــــم
افروخته عشــــق در دل ما سوز جـــــاودان
حاشا حـــکيـم دامنش از کف رها کنيــــــــم
دلو ١٣٥٢
کارته ٤ کابل
پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

Hits: 4

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.