از هجر یار سینه ی من داد میزند احمد محمود امپراطور

از هجر یار سینه ی من داد میزند
آتش به آستانه ی آباد میزند
ای گل فروش دست تکدی مبر به گل
بلبل به عشق ناله و فریاد میزند
طبع خرد پذیر و هوای جنون من
کوسِ بلند و نغمه ی آزاد میزند
از دیده تا بدل همه جا فرش مقدم است
بوسه به پای شوخی پریزاد میزند
چشمِ طمع بسوی نگار مکن هوس
با تیشه بر سر تو چو فرهاد میزند
از آهِ سردِ ما حذری کن تو ای رقیب
طوفان به بام و درگه ی صیاد میزند
سرو ِبلند قامتِ باغ و بهار من
طعنه بروی جنگل شمشاد میزند
محمود میرسد به هوای وصال او
قفل همیشه بر در ِ ناشاد میزند
*****
یکشنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۲ هجری خورشیدی
که برابر میشود به ۱۹ می ۲۰۱۳ میلادی
سرودم
احمد محمود امپراطور
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.