از غزل بیرون کنم آن چهره گلنار تو – سید احمد حدیث

از غزل بیرون کنم آن چهره گلنار تو
وز عسل سازم رباعی قصه هایی زارتو
شرح زلفت چون کنم درقالب هر مثنوی
طرح ابرویت بریزم با دوبیتی مار تو
هر شبی سازم قصیده از فراقت دلربا
در مخمس ناله ها از مژه یی پرخارتو
سرکنم چون بلبلان ازشوق تک بیت های ناب
در میان سینه باشد قطعه ها مسمار تو
گر چه باشی در مسمط پیچ اندر پیچ و خم
کرده ترکیب بند حسنت این دلم افگار تو
مستزاد هم این بگفتاکیست با من در میان
با مسدس کرده یی حالم از این ادبار تو
دید قالب ها چو حسنت گفت معذروم بدار
طرز نو آمد میان شاعران افکار تو
پارچه شد سبک سخن” نیما”بگفتا عاشقان
مدحتی رویش بگویید بعدازاین ادخار تو
موج اندر موج دیدم چون همه قوس قزح
شاعران روزه دار با شعر کنند، افطار تو
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.