از ذکر بسی نور فزایند مه را در راه حقیقت آورد گمره را

 از ذکر بسی نور فزایند مه را در راه حقیقت آورد گمره را

:: ADVERTISEMENTS ::
shares