از دست فغان فغان دارم

از دست فغان فغان دارم
از دستت فغان، فغان دارم
قلب خون چکان، چکان دارم
فرحتم را نديده بهاری
من بنالم چو بلبل زاری
صد تير عشق تو ای دلبر
من به دل نهان، نهان دارم
ای پری رو تو بشنو فغانم
گر چه پيرم به عشقت جوانم
صد تير عشق تو ای دلبر
من به دل نهان، نهان دارم
از دستت فغان، فغان دارم
قلب خون چکان، چکان دارم
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.