از خصمی مردمان مرا حال نکوست – حزین لاهیجی

از خصمی مردمان مرا حال نکوست
یاران همه دشمنند، خصمان همه دوست
با هر که دل آرمید از دوست رمید
وز هر که بتافت روی دل جانب اوست
رباعیات حزین لاهیجی
www.facebook.com/rumibalkhi.af
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.