از حرف وداع، دیده جیحون شد و رفت – حزین لاهیجی

از حرف وداع، دیده جیحون شد و رفت
هوش از سر سودا زده مجنون شد و رفت
تن شعله کشید و دود آهی برخاست
دل خون شد و خون ز دیده بیرون شد و رفت
رباعیات حزین لاهیجی
www.facebook.com/rumibalkhi.af
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.