ازغمت ای نازنين

ازغمت ای نازنين
از غمت ای نازنين، عزم سفر ميکنم
قبله ی خود بعد از اين، سوی دگر ميکنم
ميروم و ميبرم، داغ جفايت به خويش
هجر و وصال ترا، خاک به سر ميکنم
تا نخورد ديگری، باز فريب ترا
در همه جا از غمت، غلغله سر ميکنم
قصه ی جور ترا، ای بت نا آشنا
با دل پر غصه و ديدۀ تر ميکنم
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.