اختیار سید همایون شاه عالمی

اختیار
دل مبند ایجان به چـرخ و روزگــار ِ نابکـــــار
کاین تماشاگـــــــه نیرزد کــم برو در زیر ِ بار
بعد سه صد سال مردن زنده شد اصحاب ِ کهف
تا مـتاع ِ زندگی را شرح دارد هـــــــــــوش دار
خوی اهــــریمن نگردد چون مَلَک فارغ بمــان
آنچه با شیر آمده با مـــــرگ مـــیگردد فـــــرار
چیست؟ آدم را قضاوت در صلاح کار عــرش
نیست ممکن از شعــــار ِ محتسب گیرد قـــرار
خلقــــت و فطـــــرت بهم آمیخته قـدرت رسان
گفــته واضح بر رسولش این قضا بر مـن گـذار
خالـــق ار میخواسـت دیگر خوب و بد پیدا نبُد
قـــــــدرت ِ آدم چه باشد تا بَرَد زشــتی کــــنار
نور ِ ایمان هم بدست محـــــــــــتسـب نآید پدید
اوج احســــــاس آوَرَد اندر دل ِ مـــومن شرار
اختیار ِ خــــوب و بد را بنده دارد در کـــــنف
لاجرم اعمـــــــــــال خود را خود نماید آشـکار
فــرق آدم چیست بنگر از مـلایک در سرشـت
اخــتیار و اخــــتیار و اخـــــتیار و اخــــــــتیار
کم بکن آزار ِ مردم چیست این دستـار و ریش
سر بریدن ها ندارد سود، جاهل دســــــــت دار
گر تو انسانی بجای خــــــــــــالق ِ یکـتا مباش
گر مسلمـــــــــانی بروز ِ حشر هم ایمـان بیار
نیست آدم را مجــــــــــــال دادن پاداش ِ کــس
جز خداوند ِ کــــــــریم و صاحب روز شمــار
من که راه عجـز کــــــــــردم اختیار ِ زندگـی
شد (همایون) روزگارم در فضای خوشگـوار
17 اپریل 2012 م
کرنرزول/ کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.