آگر سبزه بودم

آگر سبزه بودم
اگر سبزه بودم بدامان صحرا
سراغ تو را از صبا می گرفتم
اگر آب بودم به آغوش دريا
سراغ ترا تا خدا می گرفتم
اگر چنگ بودم به صد ناز و افسون
به دامان پر مهر تو می سرودم
اگر مهربان بودی ای نازنينم
زخوبان ترا و ترا می ستودم
اگر عشق باشد…
اگر عشق باشد، گناهی اللهی
سرا پا گناهم، اللهی، اللهی
نشان ده رۀ کعبه ی عاشقان را
به مجنون کم کرده راهی اللهی
مرا صبح رخسار آئينه رويی
نشانده به روز سياهي اللهی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.