آيا خمـــيده قامتــــان – رازق فانی

آيا خمـــيده قامتــــان !
آيا ز تـــرس محتسب بــــه ســجــده ســر نهــــاده گـــــان !
چه سالـــها کـــه در اطاعـــت خدا و سایـــــــــــه خدا
کـــمان قامت شمــا خميده مانــد
و هـــای هــــای روح تــان
بـــه اوج آســـــمان رسیـــد و ناشنیــــده ماند
و از نمـــاز های بی حضــــور تـــان
چه غـــرفــه هــــا کـــه در بهـــشت نــا خزيده ماند.
* * *
نـــوای نـــای روح ســـر شکـــسته شما
ازآن بـــه گـــوش آسمـــانيان نمـــی رســــد
کزان فـــرشتـــه ســير تــان
کـــه در نــماز پيــش روی تــان ســتاده ميـــشوند
شــما فقـــط
فـــرايــض رکــوع و ســجده را فـــــرا گـــرفته ایـــد
ولـــی فـــریــــضه قــيام را از یــاد بـــرده ايـــد.
* * *
آيـــا خمیـــده قامتـــان !
آیـــا به چـــاه ســـر نوشت شـــوم بنـــده گــــی فتـــاده گـــان
شبـــی نمـــاز خـــويش را
به پشـــت کـــاج سبـــز جنـــگل امیـــد
اقتـــدا کنيد
و همچـــو رعــد
از فــراز منبـــر بلنـــد ابــــر
به گــوش هـــر نهـــال نورسیـــده ای صدا کنیــــد
کــه : زينهــــار
ای جوانــــه ها
سر بــلنــد و سبـــز تـــان
زتــند بــاد حـــادثــات خــم مبــاد
و از نمــاز های تـــان
فريـــضه قــيام کــم مبـــاد
اگر کـــه دست حـــادثه
شبـــی به پـــای تــان تبـــر زند
قــيام را بـــه همــديگــر سبــق دهیـــد
و چــــون صنـــوبر جـــوان
ستـــــــــاده جان به حـــق دهیــــد.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.