آواز سید همایون شاه عالمی

آواز
در گوش دلم هاتفی میخواند بصد راز
هنگامه یی از عشق درین دیر برانداز
چون بلبل عشاق بکش شعر تری را
جز عشق مکن هیچ دگر زمزمه ساز
از درد دل عاشق بیچاره غزل گوی
آواز تو تا عرش شود غلغله پرداز
از حسن دل انگیزو می و ساقی و مطرب
ز احساس طربناک محبت بکش آواز
در حلقه ی عشاق بیا عشق بکن مشق
در هردو جهان میشوی خوشکام وسر افراز
با شور جنونی که بسر داری همیشه
از شوق رخ یار سخنهای کن ابراز
بر خوان غزل نامه ی عشاق جهانرا
از عشق جلال الدین و از بلبل شیراز
این عشق ( همایون ) بتو فرخنده و میمون
زین راه نگشته است کسی هیچ دگر باز
5 جون 2008 م
کابل، افغانستان

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.