آه چه خوش آمدی

آه چه خوش آمدی
آه، چه خوش آمدی صفا کردی
چه عجب شد که ياد ما کردی؟
از چه پهلو سحر بلند شدی
که تفقد بر بينوا کردی؟
آفتاب از کدام سمت دميد
که تو امروز ياد ما کردی؟
بيوفايی مگر چه عيبی داشت
که مهربان شدی وفا کردی؟
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.