آهنگ محبت سید همایون شاه عالمی

آهنگ محبت
عقل را بسته به زنجــــــــــیرِ تغــــافل منما
باده بی یار به تنهـــــــایی تنـــــــــــاول منما
لاله گون در دل صــــــحرایی محبت داغ آر
بی جنون در سخــــن عــشق تکـــــامل منما
گر چه خونابه یی اشکست گلـــــستان رخت
گــــه ازین مـــــوج بهــــــــــاران تنزل منما
جز درِ دوســـــت به هر کوی اقامت مگزین
جــــــــز به درگـــاه ِ خـــــــداوند توکل منما
تا صــواب آمده در چشم دلت نکته یی عشق
به ثــــواب آمــــده و هــــیچ تأمـــــل منمــــا
بازوی ِ خویش به مظلـــوم بکن گـُرز و سِپَر
ظلمِ آن ظــــالـــم بی درک تحمـــــل منـمــــا
بی خـرد گـــــــر سخنی گفت بنه پنبه بگوش
هیچگـــــــه از سخن ابله تحـــــــــول منـــما
در حـــــــیاتی که بقـــــــــایش گـــذر باد بوَد
با تَفـــخــــر مَـــزی ای دوست تجمـــل منما
نغمه یی هــــستی به آهـــــــنگ محبت بسرا
نیست احـــــساس اگر نــاله یی بلبل منمـــــا
چون (همایون) اگر از عشق نداری سخنی
بی سخن باش به هر انجمــــنی گــل منـــما
27 اپریل 2013 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.