آهنگ قلب سالم سید همایون شاه عالمی

آهنگ قلب سالم
حرفِ خجـــــستۀ تو لحـــن قـــــشنگ دارد
الـــــوان ِ نیکــــبینی شهـــــر فـــرنگ دارد
اهـــل سخــــن بداند الطــــــاف را به معنی
نی خوی بدسرشــــتی نی بوی رنــگ دارد
هرکو نکرد فـــــهمی از الفــــــت ِ عیــانت
جای ِ دل ِ محــــــبت در سینه ســـنگ دارد
با قلـــــب مهــــربانی وسعـــت بده نظر را
فرهــــــنگ تنگ چشمی آهنگ جنگ دارد
بیرون شو از قـــــبیله تا زندگــــــــی ببینی
این دهـــــکده به ولله ماحـــــول ِ تنگ دارد
بیرون شو از مریضی در جمع عـشق بازآ
آهــــــنگ ِ قلـــبِ ســالم آواز چـــنگ دارد
بیرون شو از خودی ها اندر فضای عرفان
کی بینی عمـــــر رفته وقـــفی درنگ دارد
دل را ز تیغ نیکی جــــوهر بده چو گــوهر
در زیر خـــاک آهــــن خروار ِ زنگ دارد
بنگر که دست ظـــــالم با خنجر جهـــــالت
فرهـــــنگ می ستیزد خوی ِ پلــــنگ دارد
ابحــــــــار علم بنگر روشن چو آفــــــتابی
افکار جهل و غفــــلت هر سو نهـنگ دارد
فرخنده باد شعرت از بس (همــــایون) آمد
بال همــــای ِ قــلــبت دنیا بچـــــــنگ دارد
2 اکتوبر 2011 م
رِستُن / ورجنیا، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.