آهنگ جانان پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

آهنگ جانان
ساقــــــــى اگر يارى کنى بازار مستـــان بشکنم
هـــــر جا روم از بيخودى اين بشکنم آن بشکنم
بنيان ظـــلـم و کـفر را هـر آن که خواهى برکنم
دست تـــــــو باشد در ميان دندان شيطان بشکنم
گلـخن هـــمه گلشن کنم هر تيره را روشن کنيم
اين ابر ظلمـــت بار را چون برق خندان بشکنم
گر باشــد اين آب و هوا گـر باشد اين نشو ونما
صـــد دانه نـو کشته را در خـاک پنـهان بشکنم
روى تــــــــو باشد در نظر آفــاق را روشن کنم
در ســايه گيسوى تو افسون ثعـــــــــبان بشکنم
ريزه خـور خوان تــــــــوام هـردم بفرمان تـوام
در پر تــــــوى فرمانبرى گردون گـردان بشکنم
در دل شــرار افروختى پيوند جانـــــــم سوختى
هــردم ز آه آتشين ســــــــــــــوز نيستان بشکنم
از فيــض نور جاودان در جلوه شد کون و مکان
دارم فروغ بيــــــــــــکران پرواز نيـران بشکنم
در قيـد تکوين مانده ام پابند تلــــــــوين مانده ام
باشـــد که در تمکين شوم ناموس نوسـان بشکنم
فانــــــى بدم باقى شدم طالب بدم ســـــــاقى شدم
طرف کلاه خويشتن از لطف جانـــــــان بشکنم
آينـه اى روى تــــــــــوام پيوند گيســــوى تـوام
الهام شعرم ميدهى حاشا که فرمــــــــــان بشکنم
در حلقه اى سبحانى ام مقبول شــــــه جيلانى ام
ديـوانه ربانى ام ديوان عـــصيـــــــــــان بشکنم
انـوار شمـــــس الـدين منم سوز جلا الــدين منم
نقش بهـــــــا والديـن منم زنجير انسان بشــکنم
باشـد که منظورم کنـى در عشـــق منصورم کنى
از مـاسوا دورم کنـــى تا کـفر و ايمــــان بشکنم
رمز بهارستـــان منــــــم در پرده عرفـــــان منم
عين طلســـم حيرتــــــم آينه بنــــــــــدان بشـکنم
طــرز آشناى من تـويـى مشکل کشاى مـن تـويى
نبـض محيط اعظمم صــــــــد عقده آسان بشـکنم
اين نغـمهء جان مــــنسـت آهنگ جانــان منـست
هردم حکيم از سوز دل صد گونه الحان بشکنم
١٧ جوزاى ١٣٥٢
کابل کارته ٤
پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

Hits: 8

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.