آن کو به جهان رضای حق می‌خواهد – قدسی مشهدی

آن کو به جهان رضای حق می‌خواهد
پیوسته دل آشنای حق می‌خواهد
زاهد حق را برای خود می‌خواهد
عارف خود را برای حق می‌خواهد
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.