آن کس که خطاي خويش بيند که رواست سعدی

 آن کس که خطاي خويش بيند که رواست سعدی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares