آن کس که خطاي خويش بيند که رواست سعدی

 آن کس که خطاي خويش بيند که رواست سعدی

Hits: 87

:: ADVERTISEMENTS ::
Share: