آن کس که به ذکر محضت ارشاد کند – قدسی مشهدی

آن کس که به ذکر محضت ارشاد کند
از بندگی‌ات چگونه آزاد کند؟
خود گو بر خواجه جای خدمت گیرد
هرچند که بنده خواجه را یاد کند؟
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.