آن لعل در آبگینۀ ساده بیار – حکیم عمر خیام

آن لعل در آبگینۀ ساده بیار
وان محرم و مونس هر آزاده بیار
چون می دانی که مدت عالم خاک
باد است که زود بگذرد باره بیار
هغه سره می راته راوړه چې ساده یې دي جامونه
چې محرم دي د رندانو چې شریک مو دي رازونه
ته پوهیږې چې د خاورو د جهان دا لنډې ورځې
لکه باد هسې تیریږي ژر یې راوړه شرابونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.