آن بیوفا که شرح غمش را قیاس نیست صوفی عبدالحق بیتاب

آن بیوفا که شرح غمش را قیاس نیست
لطفی به هیچگونه از او التماس نیست
یارب چه رسم داشت ندانم دیار حسن
کانجا گذشت عمرم و کس روشناس نیست
حرف وفا و مهر رعایت نمی کند
از مکتب لحاظ کسی را که پاس نیست
بسیار معتبر شده پیشت سگ رقیب
آخر چرا نگاه تو آدم شناس نیست
جا می دهد خدنگ غمت در میان جان
فهمیده قدر ناز تو دل نا سپاس نیست
خوبان جامه زیب بهر وضع دلکش اند
بی پرده گفته ایم سخن در لباس نیست
بر آب چیده اند سراپا بساط او
معموره ایست دهر که او را اساس نیست
بیتاب را دمیکه کشد جذبۀ وصال
از دور باشِ ناز تو او را هراس نیست
*****
حضرت صوفی عبدالحق بیتاب رح
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.