آنکه ناید بدلش رحم ز بیماری دل – وحدت کرمانشاهی

آنکه ناید بدلش رحم ز بیماری دل
کی بیاد آیدش از حال گرفتاری دل
بسکه دل بر سر دل ریخته ای دل برهش
که ترا نیست دگر راه ز بسیاری دل
غیر عناب لب و نار رخ و سیب زنخ
نکند هیچ علاج دل و بیماری دل
دل ز بیداد تو خون گشت و بکس عرضه نکرد
آن جفای تو و آن رحم و وفاداری دل
دیده را زانسبب ای دل که بجان دارم دوست
بود آیا که شب هجر کند یاری دل
دل ندیدم مگر اندر سر زلفین نگار
رو بهرجا که نمودم ز طلبکاری دل
وحدتا بسکه کند مویه و زاری دل زار
مردمان را همه زارست دل از زاری دل
وحدت کرمانشاهی

Hits: 3

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.