آنکس که بخوبان لب خندان دادست – حکیم عمر خیام

آنکس که بخوبان لب خندان دادست
خون جگری بدردمندان دادست
گر قسمت ما نداد شادی غم نیست
شادیم که غم هزار چندان دادست
چې ګلرخو ته یې ورکړې شوندې سرې لکه لعلونه
د خوږمنو یې نصیب کړل د کوټلو وینو زړونه
غم مو نسته که خوښي یې په قسمت نه دي راکړي
خوښ له دی یو چې یې راکړل راته زر چنده غمونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.