آنها که دم از گلشن اسرار زدند – قدسی مشهدی

آنها که دم از گلشن اسرار زدند
این نغمه به گوش هر گرفتار زدند
از قید منالید، که در گلشن دهر
آزادی را ز سرو، بر دار زدند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.