آنها که بفکرت در معنی سفتند – حکیم عمر خیام

آنها که بفکرت در معنی سفتند
در ذات خداوند سخنها گفتند
سر رشته اسرار ندانست کسی
اول زنخی زدند و آخر خفتند
د معنی چې یې پییلی مرغلرې په فکرونو
د خالق پر ذات سول ستړي په خبرو کتابونو
هیڅوک پوه په اسرار نه سول ټوله سر پر زنګانه دي
له یوه سره بیده سول په درنو اوږدو خوبونو
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.