آنشوخ که خون مهربان یاران ریخت – مشتاق اصفهانی

آنشوخ که خون مهربان یاران ریخت
وز تیغ جفا خون وفاداران ریخت
از خون بحریست کوی او بسکه بخاک
خون دل افکار دل افکاران ریخت
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.