آنرا منگر که ذوفنون آید مرد – حکیم عمر خیام

آنرا منگر که ذوفنون آید مرد
در عهد و وفا نگر که چون آید مرد
از عهده عهد اگر برون آید مرد
از هرچه گمان بری فزون آید مرد
میړه مه ګوره په عقل ذوفنون وي یا لقمان وي
چې پر قول پیمان ټینګ وي هغه تل مرد د میدان وي
چې د قول له میدانه بریالې میړه راووت
د زمري په څیر یې زړه مي تر رستم به پهلوان وي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.