آفتاب عشـق سید همایون شاه عالمی

آفتاب عشـق
آفــتاب عشـق نور افشــان شده
ماهـــتاب دل از آن تابــان شده
ای بسا دردی کــشــیدم سالـــها
کــوه از اشکم ببین دامــان شده
تا هــوس را رد نمودم از قفـــا
نفس اندر دل چــنان نالان شده
خاک پای خـــادمان حـــق شدم
کــبر اندر فطـــرتم ویران شده
لب چو بستم در جواب ابــلهان
داســــتانم ورد ِ بی دردان شده
تیر میزد زندگی از شش جهت
قامتم همـچون کمان از آن شده
از تن خاکم برو دوری گــزین
گرد بادی هست سرگردان شده
چشم گر پوشد زهم مژگان بهم
جان ما در قربت ِ جـــانان شده
نفس را دیدی اگر پیشی گرفت
کــــفر داخل در بن ایمــان شده
خوبی هایِ یار پیهــــــم دیده ام
آتش ِ عــــشق ِ دلِ نـــادان شده
تا (همایون) درگدایی خاک شد
میهمــــان ِ درگه ِ سلطــان شده
6 اگست 2011م
لارتن – ورجنیا، ایالات متحده امریکا

Hits: 2

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.