آسمان هم گریه دارد از غم کابل زمین – سید احمد حدیث

آسمان هم گریه دارد از غم کابل زمین
من چه می بینم خدایاجوش خون باشد یقین
دولت خوابیده کی دارد غم این مردمان
گوش کر و چشم کور و قلب ، فرعون لعین
تا به کی باشد به خواب کهف و این عالی جناب
خون ، همچون رود نیل شد ، ابر بارد آتشین
عین و غین در ناز و نعمت مردم خوش باورم
وعده اش چون باد صرصر حیف باشد این چنین
یک دعا دارم خدا یا کن اجابت از کرم
یا که ما را محو سازی یا بسازی مرد دین
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.