آستانت صوفی غلام نبی عشقری

بغير از آستانت جا ندارم
بغير از آستانت جا ندارم
بدنيا منزل و ماوا ندارم
بغير از آبشار ديدء خويش
تماشای دگر دريا ندارم
خموشم كرده چشم سرمه سايی
فغان و شور واويلا ندارم
بجيب كنده ام چشمت ندوزی
كه من سيم و زر دنيا ندارم
بدوش افگنده ام كهنه گليمی
چو زاهد بقچهء كالا ندارم
مكن ای باغبان تعريف سروت
هوای آن قد بالا ندارم
بت من سيم و زر از من نخواهی
غريبم دولت دنيا ندارم
صوفی غلام نبی عشقری رح

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.