آرزوی صلح – ملا عبدالواحد واعظی

آرزوی صلح

روز و شب دراینوطن پیکار باشد سخت نیست
جسم بی جان زیر هر آوار باشد سخت نیست

باز تاب انتحار در ازدحام خاص و عام
کشته ها در کوچه و بازار باشد سخت نیست

در فراق نو جوان و طفل دانشجوی خود
مرد و زن با دیده ئ خونبار باشد سخت نیست

نو جوانان هیچ ندانستند بهار زندگی
جنگ وآشوب هر کجا بسیار باشد سخت نیست

آرزوی نوجوانی در گلستان امید
زیر خاک از دست هر غدار باشد سخت نیست

از شرار آتش جنگ و عداوت در وطن
در شفاخانه هزار بیمار باشد سخت نیست

قتل و غارت خانه ویرانی به هر شهر و دیار
بی مهابا نظم هر اخبار باشد سخت نیست

پول مردم در فساد رشوه در عشر و زکات
چشم شان در غله و انبار باشد سخت نیست

فخر عزت در بهای خون مردم می خرند
هر یکی را اینچنین رفتار باشد سخت نیست

قصر های آسمانبوس در چنین گرد و غبار
پول آن از مردم نادار باشد سخت نیست

خار و خاشاک عزت گل را گرفته از چمن
هرزه ئ ناپاک به هر گلزار باشد سخت نیست

صلح را دنیا همی خواهد ز هر یک در قطر
امر حق در پرده ئ انکار باشد سخت نیست

ملت ما آرزوی صلح دارد واعظا
روزی در یک کشوری دربار باشد سخت نیست

Hits: 1

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.