آرایش رخسارش بنگر نظرش انداز – سید احمد حدیث

آرایش رخسارش بنگر نظرش انداز
از مردی مردارش لعنت به سرش انداز
آروس عروسقشنگ مالیکن چه عجب آرد
قاصد تو بیا جانم داماد خبرش انداز
از مردی چه می پرسی درعهد زمان ما
با سرخی لب هایش بردور و برش انداز
داماد چو عروس بیند ، آراسته و پیراسته
از جنس خودش باشدخون در جگرش انداز
هر چند، که در آن مغرب اینگونه رواج باشد
فارغ ز شریعت بین ، در جمع خرش انداز
سید احمد حدیث
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.