آتش عشق سید همایون شاه عالمی

آتش عشق
عشق آتش ها زده در مذهب و آئین ما
نور افتد در فلک از شعله ی رنگین ما
آب و آتش را امانت روی چشم آورد دل
تابش خورشید دارد دانه ی پروین ما
کاروان ذوق ما با کار دان عشق رفت
داستان کبک دل را عشق شد شاهین ما
سجدۀ پُر ساز دارد هر رکوع در طبل خود
در قدوم یار افتد سجده را سروین ما
در جنون بیخودی ها از جهان بیگانه ام
گرد کوی یار بر سر آمده تزئین ما
کعبه و بتخانه و مطلوب و مقصد حسن یار
این اصول ِ عشقبازی رخنه زد در دین ما
خرمن هستی (همایون) آتش پُر عشق زد
دل به وصلِ یار مایل چشم شد رهبین ما
9 سپتامبر 2009 م
کابل افغانستان
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.