آتش بی دود حسین پژمان بختیاری

شد تیره در هوای تو شمع وجود ما
اشکی به دیدهٔ تو نیاورد دود ما
رفتی ز دست ما و نمردیم ای دریغ
تا چیست بی‌وجود تو سود وجود ما
ما موج کوچکیم و درین بحر بی‌کران
نادیده ماند قوس نزول و صعود ما
غیر از دلی شکسته و دستی شکسته‌تر
در ما چه دیده بهر حسادت حسود ما
سودی نهفته در دل هر ذره‌ای است لیک
در خوابگاه نیستی آسوده سود ما
پژمان بختیاری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.